Date: 
March, 2011 to March, 2012

Titulli i projektit: Pulla e sigurisë e bizneseve të Korçës, një mënyrë për të arritur një qeverisje të mirë dhe transparencë në nivel lokal. 

Mbështetur nga Banka Botërore, Shqipëri dhe Këshilli Britanik.

Objektivi 1: Përmirësimi i qeverisjes duke reduktuar informalitetin dhe konkurrencën e pandershme në rajonin e Korçës.

Objektivi 2: Krijimi i një klime pozitive biznesi që kontribuon në qeverisjen e mirë në rajonin e Korçës duke rritur numrin e taksapaguesve dhe mundësuar rritjen e investimeve për qytetarët në rajonin e Korçës.

Treguesit e suksesit:

1. Shpërndarja e pullave dhe vizita në 3878 biznese.

2. 664 biznese informale të identifikuara.

3. 450 biznese u regjistruan dhe qeveria vendore mblodhi të paktën 450 000 US$ më shumë nëse llogaritet që çdo biznes të paguajë 1000 US$ për taksa dhe sigurime shoqërore. Evazioni fiskal u ul të paktën me 450 000 US$.

4. Të paktën 900 vende punë u krijuan nëse llogariten 2 të punësuar për çdo biznes të rregjistruar sipas ligjit shqiptar.

 

Share