Publication: 
2012

Mbështetur nga "Programi i Granteve të Vogla të Ambasadës të SHBA. 

Zbatuar nga Fondacioni Agjensia Rajonale e Zhvillimit Korçë (A.R.ZH.)

Metodologjia : 

 • totali i të intervistuarve 658 persona 
 • 204 nga të intervistuarit ishin nxënës të 4 prej shkollave të mesme publike të Korçës
 • 50 ishin mësues të këtyre shkollave + 4 drejtorët përkatës
 • 25 nga të intervistuarit ishin përfaqësues të pushtetit lokal
 • 50 studentë nga Universiteti 
 • 50 ishin prindër
 • 20 nga të intervistuarit ishin përfaqësues të bordeve të shkollave 
 • 30 biznese 
 • 25 përfaqësues të shoqërisë civile 
 • 100 të intervistuar nga komuniteti Rom dhe Egjyptian
 • 50 të intervistuar në fshatin Pojan 
 • 50 të intervistuar në qytetin e Ersekës
Share