Date: 
October, 2019 to March, 2020

 

Mbështetur nga: ProSEED/GIZ

Zbatuar nga: Fondacioni Agjensia Rajonale e Zhvillimit Korçë

 

Qëllimi kryesor i projektit është mbështetja e punësimit të fuqisë së aftë punëtore dhe të vetë-punësuarve, sidomos të të rinjve në tregun shqiptar të punës.

Grupi i synuar i të rinjve është grupmosha  19 – 34 vjeç.

 

Ky projekt përbëhet nga 5 komponentë:

1. Edukim dhe trajnim profesional i cili synin të nxitë cilësinë e edukimit dhe trajnimit profesional në përshtatje me kërkesat e tregut.

2. Mbështetje për bizneset e vogla dhe të mesme në ngritjen e kapaciteteve të tyre për të gjeneruar rritje ekonomike me efekte pozitive në punësim.

3. Pjesëmarrja sociale e të rinjve dhe minoriteteve synon mbështetjen e shoqërisë civile, iniciativave sociale, duke u fokusuar tek të rinjtë dhe adoleshentët e marxhinalizuar.

4. Strategjitë dhe kuadri për zhvillimin rajonal, rritje ekonomike dhe punësim synon nxitjen e kushteve për zbatimin e strategjive dhe projekteve të duhura brenda ministrive të zgjedhura dhe institucioneve në varësi të tyre.

5. Komponenti i pestë i veprimit synon të mbështesë eko-sistemin e bizneseve start-up në Shqipëri duke forcuar modele të reja inovative biznesi.

 

      Objektivat specifike

Objektivi 1: Të identifikohen, vlerësohen dhe regjistrohen për trajnim dhe siguruar masa mbështetëse të rinj dhe anëtarë të minoriteteve të marxhinalizuar të papunë të moshës 19 – 34 vjeç. Nga ky grup 40% do të jenë gra dhe 30% emigrantë të kthyer.

Objektivi 2: Të krijohet bashkëpunim me bizneset lokale, Zyrën e Punës, strukturat e pushtetit vendor dhe GIZ për projekte të ngjashme dhe partnerët e tyre për identifikimin e të trajnuarve dhe referime në masat mbështetëse.

Objektivi 3: Të identifikohen 15 emigrantë të kthyer (30% e përfituesve) dhe të përfshihen në projekt.

Objektivi 4: Të sigurohet mbështetje për 50 pjesëmarrës për të përmirësuar aksesin e tyre në tregun e punës duke mentoruar, trajnuar dhe mbështetur pjesëmarrjen e tyre në kurse profesionale formale apo jo formale.

Objektivi 5: Të sigurohet zbatimi i veprimeve të vizibilitetit, produktet dhe aktivitetet promocionale për të arritur të gjitha objektivat e ndërhyrjes në bashkërendim me udhëzimet e GIZ ProSEED.

 

Përfituesit

Projekti u adresohet grupeve si më poshtë:

- 50 të rinj dhe grupe minoriteti të marxhinalizuar të moshës 19-34 vjeç;

- 40%  gra të reja;

- 15 pjesëmarrës (30%) emigrantë të kthyer nga emigracioni.

Share