Date: 
April, 2012 to March, 2014

Projekti “Mbështetja për Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme (N.V.M.) në Rajonin Ndërkufitar”

Mbështetur nga Programi Ndërkufitar midis Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Shqipërisë - Instrumenti për Mbështetjen e vendeve kandidate  për anëtare në Bashkimin Europian (IPA), 2007-2013.

Objektivi kryesor i projektit: Fuqizimi i zhvillimit ekonomik lokal dhe rritja e konkurrueshmërisë së ndërmarrjeve në rajonin e Korçës në Shqipëri.

Rezultatet e projektit:

  • Përmirësimi i konkurueshmërisë së 200 NVM-ve nga sektori i turizmit dhe ngritja e kapaciteteve të tyre.
  • Reduktim i normës së papunësisë tek të rinjtë në rajonin ndërkufitar. Trainuar rreth 140 të papunë dhe punësuar 30 prej tyre.
  • Studime dhe publikime lidhur me kërkesat për trainim dhe zbatimin e tyre lidhur me sektorin e NVM-ve dhe të papunët për rajonin e Korçës.
Share