Raport përfundimtar : Komponenti I - Zbatimi i analizës së nevojave për trajnim për sektorin e turizmit.

Publication: 
2013

Mbështetur nga Bashkimi Europian.

Zbatuar nga Fondacioni Agjensia Rajonale e Zhvillimit Korçë (A.R.ZH.)

Projekti : "Indeksi civil për edukim publik cilësor"

Publication: 
2012

Mbështetur nga "Programi i Granteve të Vogla të Ambasadës të SHBA. 

Zbatuar nga Fondacioni Agjensia Rajonale e Zhvillimit Korçë (A.R.ZH.)

Metodologjia : 

Faqet

Share